top of page

POU PARAN YO

Lyen ENPÒTAN AK ENFO

 • AFTER SCHOOL CARE INFO (YLC):  ENGLISH , SPANISH ,       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      HOW TO REGISTER  ( SPANISH & ENGLISH)

 • Sondaj sou klima lekòl paran yo:   Angle , Panyòl , Kreyòl ayisyen

 • Deklarasyon Dwa Paran yo

 • PLAN DAKSYON KOMITE EKIP BÈNÈT LEKÒL/SANTE

 • FDLRS CALENDAR ​

 • FDLRS MEI PREZANTASYON

 • FLYER ENskripsyon ​

 • POLITIK INIFÒM

 • GID ENSKRIPSYON ELÈV POU PARAN/GADIAN LEGAL

 • PAKE ENSKRIPSYON ELÈV

 • TOUT ELÈV MDCPS KI NAN LEKÒL, KELÈLÈ YON ETA EKONOMIK, PRAL RESEVWA MANJE LEKÒL GRATIS.

 • Kontakte isanchez@dadeschools.net  POU METE ENFÒMASYON KONTAK YON IJANS .

 • Voye kopi vaksen yo, anrejistreman ak retrè yo ranpli bay Maria Rodriguez nan Mrodriguez5@dadeschools.net.

IMPORTANT LINKS AND INFO

 • PORTAL PARAN

 • Kontakte Madam Lissette Cruz pou enfòmasyon ou konekte; 210213@dadeschools.net

 • AKSÈ PORTAL ELÈV

 • PWOJÈ UPSTART:   Pwojè UP-START, anba Depatman Administrasyon Title I, se Pwogram Edikasyon pou Timoun ak Jèn k ap viv nan Tranzisyon nan Miami-Dade. Pwogram nan ede lekòl yo ak idantifikasyon, enskripsyon ak prezans nan elèv yo nan tranzisyon pou ede asire siksè akademik siksè yo. Nwayo pwogram nan se pou anpeche timoun ak jèn nan tranzisyon yo stigmatize, separe, separe, oswa izole. Pou jwenn enfòmasyon detaye sou Pwojè UP-START, kritè kalifikasyon elèv yo ak sèvis sipò ki disponib pou tout elèv ki enskri nan pwogram nan, tanpri klike sou onglet ki anwo yo.

 • KONSÈY POU FANMI

 • BILTEN CURICULUM ​​

 • TILIV PARAN-ELÈV

 • KÒD KONDUIT

 

 

 

SIPÒT LIY DWAT​ ​

 • Liy dirèk pou sante mantal: 305-995-7100​

 • Asistans Aksè Entènèthttps://www.xfinity.com/prepare

 • FL KidCare: Asirans Sante Timoun: Asirans Sante pou timoun ki soti nan nesans rive nan laj 18 an     _36bad5cf58d_ _36bad5cf58d_ _36bad5cf58d_ _35-31-cf58d_ _35-1948-05-05-1948-05-05-1948-2 Tout fanmi ka aplike; kantite lajan yo peye a baze sou revni ak gwosè fanmi an.

IMPORTANT DOCUMENTS

 • PORTAL PARAN

 • Kontakte Madam Lissette Cruz pou enfòmasyon ou konekte; 210213@dadeschools.net

 • AKSÈ PORTAL ELÈV

 • PWOJÈ UPSTART:   Pwojè UP-START, anba Depatman Administrasyon Title I, se Pwogram Edikasyon pou Timoun ak Jèn k ap viv nan Tranzisyon nan Miami-Dade. Pwogram nan ede lekòl yo ak idantifikasyon, enskripsyon ak prezans nan elèv yo nan tranzisyon pou ede asire siksè akademik siksè yo. Nwayo pwogram nan se pou anpeche timoun ak jèn nan tranzisyon yo stigmatize, separe, separe, oswa izole. Pou jwenn enfòmasyon detaye sou Pwojè UP-START, kritè kalifikasyon elèv yo ak sèvis sipò ki disponib pou tout elèv ki enskri nan pwogram nan, tanpri klike sou onglet ki anwo yo.

 • KONSÈY POU FANMI

 • BILTEN CURICULUM ​​

 • TILIV PARAN-ELÈV

 • KÒD KONDUIT

 

 

 

SIPÒT LIY DWAT​ ​

 • Liy dirèk pou sante mantal: 305-995-7100​

 • Asistans Aksè Entènèthttps://www.xfinity.com/prepare

 • FL KidCare: Asirans Sante Timoun: Asirans Sante pou timoun ki soti nan nesans rive nan laj 18 an     _36bad5cf58d_ _36bad5cf58d_ _36bad5cf58d_ _35-31-cf58d_ _35-1948-05-05-1948-05-05-1948-2 Tout fanmi ka aplike; kantite lajan yo peye a baze sou revni ak gwosè fanmi an.

Hialeah Middle School's Parent-Teacher-Student Association se kle patisipasyon paran yo. PTSA a patwone aktivite ak ranmase lajan. PTSA a ede elèv yo ak pwofesè yo pandan tout ane a tou.  Li pèmèt paran yo ak amelyorasyon fizik kontinyèl yo travay. ak klima edikasyon lekòl la ak kominote a. Nou ankouraje tout paran ak pwofesè yo pou yo rantre nan epi sipòte aktivman PTA nou an.

Pou rantre nan, klike la a

bottom of page